ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและฝึกประสบการณ์สอนได้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยจะแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20 คน สลับหมุนเวียนเข้าห้องประชุมวิชาการตามที่กำหนดไว้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 3 ระยะ จะได้รับ Certificate สำหรับประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566
link : https://shorturl.at/bC467

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้