ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 2 (ทุกโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)
การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรอบที่ 2 (ทุกโครงการ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.
โครงการดังนี้

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน