ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 Admission
ประจําปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป