Day: 30 พฤษภาคม 2023

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีวุฒิ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…