ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้สมัครสามารถส่งแบบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. 3221

เอกสาร E-Doc เลขที่ 660705316