Day: 14 กรกฎาคม 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 และจ้างเหมาจัดทำฐานอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…