ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน (Business English in Working Place)

อบรมภาษาอังกฤษ_0
อบรมภาษาอังกฤษ_1
อบรมภาษาอังกฤษ_2
อบรมภาษาอังกฤษ_3
อบรมภาษาอังกฤษ_4
อบรมภาษาอังกฤษ_5
อบรมภาษาอังกฤษ_6
อบรมภาษาอังกฤษ_7
อบรมภาษาอังกฤษ_8
อบรมภาษาอังกฤษ_9
อบรมภาษาอังกฤษ_10
อบรมภาษาอังกฤษ_11
อบรมภาษาอังกฤษ_12
อบรมภาษาอังกฤษ_13
อบรมภาษาอังกฤษ_14
อบรมภาษาอังกฤษ_15
อบรมภาษาอังกฤษ_16
อบรมภาษาอังกฤษ_17
อบรมภาษาอังกฤษ_18
อบรมภาษาอังกฤษ_19
อบรมภาษาอังกฤษ_20
อบรมภาษาอังกฤษ_21
อบรมภาษาอังกฤษ_22
อบรมภาษาอังกฤษ_0 อบรมภาษาอังกฤษ_1 อบรมภาษาอังกฤษ_2 อบรมภาษาอังกฤษ_3 อบรมภาษาอังกฤษ_4 อบรมภาษาอังกฤษ_5 อบรมภาษาอังกฤษ_6 อบรมภาษาอังกฤษ_7 อบรมภาษาอังกฤษ_8 อบรมภาษาอังกฤษ_9 อบรมภาษาอังกฤษ_10 อบรมภาษาอังกฤษ_11 อบรมภาษาอังกฤษ_12 อบรมภาษาอังกฤษ_13 อบรมภาษาอังกฤษ_14 อบรมภาษาอังกฤษ_15 อบรมภาษาอังกฤษ_16 อบรมภาษาอังกฤษ_17 อบรมภาษาอังกฤษ_18 อบรมภาษาอังกฤษ_19 อบรมภาษาอังกฤษ_20 อบรมภาษาอังกฤษ_21 อบรมภาษาอังกฤษ_22

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน (Business English in Working Place) และบรรยายในหัวข้อ “Up Skills English รู้ไว้ได้ใช้แน่” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการนี้สำนักงานคณบดีจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานให้กับบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น