ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในวันเวลาราชการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 14,300 บาท คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน บัญชี พณิชยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 10,010 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ถึงคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารดาวน์โหลด