ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศแผน รายการ ชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซนิค จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255