ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้การต้อนรับผู้แทนจาก กสศ.

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะการหนุนแสริมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
และหารือแนวทางการการดำเนินโครงการในรุ่นต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นำโดยคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ.,
ผศ.ดร.ปานเพชร ชินนทร อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.
รวมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ กสศ.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

PDV-9887
PDV-9934
PDV-9926
PDV-9924
PDV-9932
PDV-9928
IMG_20230824_130618
IMG_20230824_130635
IMG_20230824_130622
IMG_20230824_130656
Layer 3
IMG_20230824_130707
IMG_20230824_130717
IMG_20230824_130739
IMG_20230824_130815
IMG_20230824_130836
IMG_20230824_130936
Layer 2
IMG_20230824_130950
PDV-9882
PDV-9884
PDV-9885
PDV-9890
PDV-9891
PDV-9893
PDV-9894
PDV-9896
PDV-9895
PDV-9898
PDV-9900
PDV-9902
PDV-9901
PDV-9903
PDV-9904
PDV-9908
PDV-9909
PDV-9911
PDV-9913
PDV-9914
PDV-9915
PDV-9920
PDV-9887 PDV-9934 PDV-9926 PDV-9924 PDV-9932 PDV-9928 IMG_20230824_130618 IMG_20230824_130635 IMG_20230824_130622 IMG_20230824_130656 Layer 3 IMG_20230824_130707 IMG_20230824_130717 IMG_20230824_130739 IMG_20230824_130815 IMG_20230824_130836 IMG_20230824_130936 Layer 2 IMG_20230824_130950 PDV-9882 PDV-9884 PDV-9885 PDV-9890 PDV-9891 PDV-9893 PDV-9894 PDV-9896 PDV-9895 PDV-9898 PDV-9900 PDV-9902 PDV-9901 PDV-9903 PDV-9904 PDV-9908 PDV-9909 PDV-9911 PDV-9913 PDV-9914 PDV-9915 PDV-9920