ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,
ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์,
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช และ ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ร่วมจัดโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา (ระยะที่ 1)
ในโครงการ Teacher Training and TVET Standards Development ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว
ระยะ 3 ปี (2563-2565) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)

ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนแผนกลยุทธ์และโครงการพัฒนาจัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้กับผู้เข้าอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา
กว่า 50 คน จาก 25 แห่งของรัฐบาลจากทั่วประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้

306335_0
301539_0
301541_0
301538_0
301544_0
301545_0
301549_0
301550_0
301551_0
301553_0
301557_0
301556_0
301560_0
301561_0
301558_0
301566_0
301567_0
301569_0
306195
306241_0
306331_0
306333_0
306242_0
306241_1
306335_0 301539_0 301541_0 301538_0 301544_0 301545_0 301549_0 301550_0 301551_0 301553_0 301557_0 301556_0 301560_0 301561_0 301558_0 301566_0 301567_0 301569_0 306195 306241_0 306331_0 306333_0 306242_0 306241_1