ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ต่อยอดเทคโนโลยีการเชื่อม สร้างอนาคตชาติ

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566  มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer-CEO) สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตสุข กรรมการอำนวยการประจำสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย นายสงัด ยศเฮือง นายกสมาคมครูและผู้ประกอบวิชาชีพช่างเชื่อม และผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา 5 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ การศึกษา ด้านงานเชื่อมได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างการจ้างงาน ในภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม กับผู้ประกอบการ  เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในระดับอาชีวศึกษา  ที่จะได้มีเวทีแสดงผลงานวิจัยด้านงานเชื่อม นำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีการเชื่อมที่ทันสมัย ล้ำสมัย สร้างสรรค์งาน สร้างอนาคตชาติสืบไป

        ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer-CEO) สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า งานนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในวงการวิชาชีพช่างเชื่อมระดับชาติ ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างกำลังคนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ใช่แค่เวทีระดับชาติ ยังก้าวไปสู่ระดับเอเชีย และระดับสากลในอนาคต  จึงต้องเริ่มที่ผลงานวิจัยที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของการพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และขยายความรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี ความต้องการการพัฒนาประเทศ เช่น การขยายการพัฒนาระบบราง ถนนหนทางทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องอาศัยงานเชื่อมที่เป็นพื้นฐานงานพัฒนาทั้งระบบ โครงสร้าง เพราะฉะนั้นงานเชื่อมถือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่สำคัญในโครงสร้างทุกด้านของประเทศ