ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

S__23207958_0
S__23207961_0
S__23207956_0
S__23207963_0
S__23207981_0
S__23207984_0
S__23207967
S__23207992_0
S__23208000
S__23207995_0
S__23207958_0 S__23207961_0 S__23207956_0 S__23207963_0 S__23207981_0 S__23207984_0 S__23207967 S__23207992_0 S__23208000 S__23207995_0

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ให้การต้อนรับนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
และคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เพื่อจัดทำห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) ในปีการศึกษา ๒๕๖๗
ที่เน้นด้าน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และนวัตกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2566
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 )