ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”

LINE_ALBUM_รางวัลพิเศษ_231114_1_renamed
LINE_ALBUM_รางวัลพิเศษ_231114_2_renamed
LINE_ALBUM_รางวัลพิเศษ_231114_1_renamed LINE_ALBUM_รางวัลพิเศษ_231114_2_renamed

     ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” จาก สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2566 ณ กราฟโฮเท กรุงเทพ