ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_4_renamed
LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_2_renamed
LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_3_renamed
LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_1_renamed
LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_4_renamed LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_2_renamed LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_3_renamed LINE_ALBUM_ดุษฎีบัณฑิตโยธา_231115_1_renamed

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความยินดี กับคุณอุดม สุขสุดประเสริฐ ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์โยธา รุ่น 4 (TTC 4)
ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 พฤศจิกายน 2566