ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี กับ   ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม
ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์โยธา G-MTC ศูนย์การเรียนหาดใหญ่ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากภาควิชาครุศาสตร์โยธาและภาพจากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์