ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ARS08039
LNG_1487_0
CAFEO_ศ.ดร.พานิช_01
CAFEO_ศ.ดร.พานิช_04
CAFEO_ศ.ดร.พานิช_09_renamed
ARS08039 LNG_1487_0 CAFEO_ศ.ดร.พานิช_01 CAFEO_ศ.ดร.พานิช_04 CAFEO_ศ.ดร.พานิช_09_renamed

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้ได้รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award ณ การประชุมประจำปีของสมาพันธ์สมาคมวิศวกรอาเซียน CAFEO 41 วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ AFEO เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบโดยสมาพันธ์สมาคมวิศวกรอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organizations – AFEO) มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นให้กับวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซียน รางวัลนี้พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
• ผลงานดีเด่นต่อวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซียน ซึ่งรวมถึงผลงานด้านการศึกษา วิศวกรรม การปฏิบัติ และบริการสาธารณะ
• ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงบทบาทผู้นำในองค์กรวิศวกรรม องค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานของรัฐ
• ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซียน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิศวกรรม การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรม และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านวิศวกรรม
รางวัล AFEO Honorary Fellow Award แสดงถึงความสำเร็จ ความทุ่มเทของบุคคลนั้นในวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเป็นเลิศ นวัตกรรม และบริการต่อชุมชน