Month: ธันวาคม 2023

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดศึกษาการปฏิบัติการด้านการวัด จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลงานวิศวกรรมระบบราง จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์และการประมวลผลภาพเพื่อการศึกษา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…