ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปีการศึกษา 2567