ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ