ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญ
ส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวสามารถสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shrturl.asia/86Rys
ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ