Month: มกราคม 2024

ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

มจพ. หนุนเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยเดินหน้าสานความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒ…

ด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประชาส…

ประกวดราคาจ้างรายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิ…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…