Day: 3 มกราคม 2024

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น 7 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…