ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

“เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพวิศวกรมืออาชีพ”

LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_38
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_33
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_32
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_37
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_36
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_35
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_34
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_31
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_30
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_29
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_28
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_27
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_26
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_25
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_24
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_23
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_22
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_21
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_20
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_19
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_18
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_17
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_16
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_15
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_14
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_13
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_12
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_11
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_10
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_3
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_2
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_1
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_5
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_6
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_4
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_7
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_8
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_9
LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_38 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_33 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_32 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_37 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_36 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_35 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_34 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_31 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_30 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_29 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_28 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_27 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_26 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_25 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_24 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_23 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_22 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_21 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_20 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_19 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_18 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_17 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_16 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_15 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_14 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_13 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_12 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_11 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_10 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_3 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_2 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_1 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_5 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_6 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_4 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_7 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_8 LINE_ALBUM_บรรยายพิเศษ กว._240104_9

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร”

ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 12.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 44) มจพ.

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่าง ๆ เช่น

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2. ขั้นตอนในการสมัคร

3. รายละเอียดการสอบ

4. รวมทั้งเอกสารและแหล่งข้อมูลสำหรับเตรียมตัว

โดยวิทยากรผู้บรรยายมีประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิศวกรรมเป็นอย่างดีจาก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ    วีระศิริ  นายกสภาวิศวกร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์   อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต   ประธานคณะทำงานวิศวกรอาสา (วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ)

4. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

5. นางสาวปิยพร  หุตานนท์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรแล้ว การสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ในการเตรียมตัวขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพวิศวกรได้อย่างประสบความสำเร็จต่อไป


“Preparing for a Career in Professional Engineering”

The Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, invites students and interested individuals to participate in a panel discussion on “Preparing for Professional Engineering License” on Wednesday, January 3rd, 2024, from 12:30 PM – 16:15 PM, at the Main Conference Room on the 8th floor of Workshop and Laboratory Building, Faculty of Technical Education (Building 44), KMUTNB.

The opening ceremony was chaired by Associate Professor Dr. Pairote Satirayakorn, Dean of the Faculty of Technical Education.

This seminar aims to prepare future engineers to obtain a professional license and covers various key topics:

1. Qualifications of applicants

2. Application process

3. Examination details

4. Documents and resources for preparation

The speakers for this seminar are experienced and knowledgeable in the field of engineering, including:

1. Assistant Professor Dr.Thanes Weerasiri, President of COE

2. Associate Professor Dr. Quanchai Leepowpanth, 2nd Vice President

3. Assistant Professor Phisit Saeng-Chuto, Chairman of the Volunteer Engineer Working Committee

4. Professor Dr. Panich Voottipruex, Civil Engineering Executive Committee

5. Miss Piyaporn Hutanon, Committee Member of the Alumni Association of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Under the King’s Patronage.

In addition to expert speakers from the Engineering Council, this seminar is also honored to have Associate Professor Dr. Sunchai Inthapichai, the Advisor to the President of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, shared knowledge and strategies for comprehensive preparation in obtaining a professional engineering license.

Participants of this program gain valuable knowledge and useful advice for their successful future careers as engineers.