ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศ OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_1
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_2
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_6
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_5
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_4
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_3
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_8
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_11
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_10
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_9
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_7
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_12
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_13
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_17
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_14
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_16
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_15
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_18
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_20
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_19
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_23
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_21
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_22
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_24
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_26
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_25
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_29
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_27
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_28
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_30
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_31
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_32
LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_1 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_2 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_6 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_5 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_4 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_3 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_8 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_11 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_10 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_9 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_7 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_12 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_13 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_17 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_14 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_16 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_15 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_18 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_20 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_19 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_23 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_21 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_22 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_24 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_26 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_25 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_29 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_27 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_28 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_30 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_31 LINE_ALBUM_openhouse 2024_240115_32

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่คณะและภาควิชาจัดขึ้น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวและ
ผู้ปกครองได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่คณะ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะ

กิจกรรมของคณะในครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2024 “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567