Day: 16 มกราคม 2024

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

📢ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิช…