ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย : คลินิกจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการให้บริการ และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://calendar.app.google/caAV7pZDBWkEZ2Ca6