Day: 25 มกราคม 2024

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

มจพ. หนุนเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยเดินหน้าสานความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒ…