ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มจพ. หนุนเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยเดินหน้าสานความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และคณะทำงาน เดินทางไปร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟ (Lao Railway Technical and Vocational College) สปป. ลาว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ต่อเนื่องจากการเดินทางไปประชุมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชิงหวา ประเทศจีน เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ด้านระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย ในการหารือได้มีการนำเสนอความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการวิจัยและฝึกอบรมภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาทิ อุทยานเทคโนโลยีและสถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส อีกทั้งได้นำเสนอความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยด้านระบบรางของประเทศไทย ภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่ง มจพ. เป็นสมาชิกหนึ่งในเครือข่ายดังกล่าว
นอกจากความร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น คณะทำงานจาก มจพ. ยังได้เจรจาหารือแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการและการทำวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อาทิ ในประเด็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านหุ่นยนต์ หลังจากนั้นคณะทำงานจาก มจพ. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สปป. ลาว และวิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมัน (Lao-German Technical College) ในโอกาสนี้ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับภูมิภาคต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พัทธนันท์/ข่าว พิชญา/ข้อมูล