ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_23
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_22
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_21
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_20
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_19
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_18
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_17
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_16
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_15
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_14
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_13
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_12
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_11
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_10
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_9
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_8
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_7
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_6
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_5
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_4
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_3
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_2
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_1
LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_23 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_22 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_21 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_20 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_19 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_18 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_17 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_16 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_15 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_14 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_13 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_12 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_11 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_10 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_9 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_8 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_7 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_6 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_5 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_4 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_3 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_2 LINE_ALBUM_ประชุมทุน 2567_240125_1

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งกับบุคลากรที่ได้รับทุนทุนสนับสนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567  ณ ห้องประขุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและลงนามในสัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะ