ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

หลักสูตรเทียบโอน