Month: มกราคม 2024

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการ ทีวี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

📢ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิช…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เสนอ…