ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566

LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_1
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_5
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_4
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_2
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_3
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_6
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_7
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_8
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_10
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_9
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_11
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_12
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_13
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_14
LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_1 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_5 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_4 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_2 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_3 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_6 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_7 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_8 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_10 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_9 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_11 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_12 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_13 LINE_ALBUM_บุคลากรดีเด่นคณะ 2566_240209_14

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ บุญมี อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา และ นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเจริญ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567               

     การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับส่วนงาน และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์มีความประพฤติและปฏิบัติ ตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ โดยคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและพนักงานพิเศษ