ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะที่ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_1
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_4
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_2
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_5
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_6
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_3
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_7
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_10
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_8
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_9
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_11
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_12
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_13
LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_1 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_4 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_2 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_5 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_6 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_3 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_7 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_10 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_8 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_9 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_11 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_12 LINE_ALBUM_นักมวยเหรียญทอง_240214_13

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายตรงภัทร์ พวงพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม และนายพงศธร ปราสาทหินพิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอขอบคุณภาพถ่ายประกอบข่าว จากกองกิจการนักศึกษา มจพ.