ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ (ห้อง 106) ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถดูที่เอกสารดาวน์โหลด