Day: 20 กุมภาพันธ์ 2024

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับ…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน (วาระพิเศษ) ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เสนอ…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

ด้วยศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจ…