ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

ด้วยศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปรับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในรายวิชาทางด้านการศึกษาให้เข้ากับบริบทการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้รายเทอมสำหรับรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่จะออกฝึกสอนซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร ควบคู่กับการทบทวนความรู้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร         รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์            ผศ.ดร.สยาม  แกมขุนทด

ผศ.ดร.กฤช  สินธนะกุล            ผศ.ดร.นำโชค  วัฒนานัย           อ.ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ

อ.ดร.สุรวุฒิ  แซกรัมย์

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มีนาคม 2567)

สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่จะออกฝึกสอน) เข้าร่วมกิจกรรมและส่งงานครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังกำหนดการ (ระยะที่ 1) และ (ระยะที่ 2)
จะได้รับใบประกาศนียบัตร สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 จำกัดจำนวนไม่เกิน 250 คน ที่

https://forms.gle/oKXoRTE6oo2j7T159

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร จำกัดจำนวนไม่เกิน 60 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านที่สนใจโปรดส่งชื่อเพื่อรับลิ้งค์ ได้ที่

https://forms.gle/fnmbUTvTfCzUiNGR7

กำหนดการ