ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน (วาระพิเศษ) ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนดีเด่นเป็นการเฉพาะ เห็นสมควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากส่วนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับการเป็น Reviewer ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ