ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครและ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3walraA และกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน และส่งบันทึกข้อความพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผ่านภาควิชา มาที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ