ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_5
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_2
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_1
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_3
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_6
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_4
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_8
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_7
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_9
LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_5 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_2 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_1 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_3 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_6 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_4 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_8 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_7 LINE_ALBUM_นักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์ได้รางวัล 2567_240220_9

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 13  ภายใต้หัวข้อ “ถักทอรักษ์งานผ้าไทยในศตวรรษที่ 21” สำหรับการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดังนี้

รายชื่อนักศึกษา

1. นางสาวจีรนันท์ แก้วแสนชัย

2. นางสาวพิมลัดดา สุริยศ

3. นายวรนาจ พ่อค้า

4. นางสาวกาญจนา สายเม้า

5. นายธรรมกร ประภาธรรมณี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

1. ผศ.ดร.ธัญญรัตน์  น้อมพลกรัง

2. ผศ.ดร.ดร.กฤช สินธนะกุล

3. ผศ. ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

4. ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล

     ในปีนี้สถาบันต่าง ๆ ให้ความสนใจและร่วมส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ทีม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3-5 คน โดยเป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละสถาบันส่งแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน ให้คณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกสถาบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละทีมจะมีเวลาสอน 45 นาที

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก – facebook คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– facebook ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.