ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รหัส พษ 694 สังกัดสำนักงานคณบดี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.00 น. 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด