ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด