ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสายสะพาย

LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_1
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_2
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_3
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_4
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_5
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_6
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_7
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_8
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_9
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_10
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_11
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_12
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_13
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_14
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_15
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_16
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_17
LINE_ALBUMUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_19_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_18
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_19
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_20
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_21
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_22
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_23
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_24
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_25
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_26
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_27
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_28
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_29
LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_1 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_2 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_3 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_4 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_5 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_6 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_7 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_8 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_9 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_10 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_11 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_12 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_13 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_14 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_15 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_16 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_17 LINE_ALBUMUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_19_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_18 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_19 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_20 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_21 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_22 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_23 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_24 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_25 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_26 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_27 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_28 LINE_ALBUM_บุคลากรคณะรับเครื่องราช_240305_29

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในโอกาสนี้มีคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสายสะพายในครั้งนี้ จำนวน 4 ราย ดังมีรายนามดังนี้    

 • รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก “ประถมาภรณ์ช้างเผือก”
  ประจำปี 2565
 • รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก “ประถมาภรณ์ช้างเผือก”
  ประจำปี 2565
 • รศ.ดร.มีชัย โลหะการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
  ประจำปี 2565
 • รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
  ประจำปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566