ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2567
[แก้ไขวันที่ 6 มีนาคม 2567]

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี