ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด

LINE_ALBUM_PTS_240325_1
LINE_ALBUM_PTS_240325_2
LINE_ALBUM_PTS_240325_3
LINE_ALBUM_PTS_240325_4
LINE_ALBUM_PTS_240325_5
LINE_ALBUM_PTS_240325_6
LINE_ALBUM_PTS_240325_7
LINE_ALBUM_PTS_240325_8
LINE_ALBUM_PTS_240325_9
LINE_ALBUM_PTS_240325_10
LINE_ALBUM_PTS_240325_1 LINE_ALBUM_PTS_240325_2 LINE_ALBUM_PTS_240325_3 LINE_ALBUM_PTS_240325_4 LINE_ALBUM_PTS_240325_5 LINE_ALBUM_PTS_240325_6 LINE_ALBUM_PTS_240325_7 LINE_ALBUM_PTS_240325_8 LINE_ALBUM_PTS_240325_9 LINE_ALBUM_PTS_240325_10

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับ นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด และมี ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย รศ.ดร.มีชัย โลหะการ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์และ ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและหลักสูตรของครุศาสตร์ไฟฟ้า เสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาระบบจำลองเสมือนจริง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง