Month: เมษายน 2024

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

                                               ผู้…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจนโยบายระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการสอบสัม…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สินธรา จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา…

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ๕๒) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …