Day: 4 เมษายน 2024

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วย สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร ๕๒) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…