ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วย สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://alps-th.com