ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารปฏิบัติการและประลองรวม ห้อง M06 – M07 จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255