งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายกฤตินันท์   เพ็ชรศรี (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : วิศวกร
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3278
e-mail  : kittinan.p@fte.kmutnb.ac.th

นายวิทวัส  จันทะมูลา
ตำแหน่ง  : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3278
e-mail  : wittawat.c@fte.kmutnb.ac.th

นายศรชัย  ผาสิน
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3213
e-mail  : sornchai.p@fte.kmutnb.ac.th

นายหนูแดง  ยืนนาน
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3213
e-mail  : nudang.y@fte.kmutnb.ac.th

นายพีรพล ปานไม้
ตำแหน่ง  : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3278
e-mail  : peerapon.p@fte.kmutnb.ac.th

นายชวลิต ไชยศิรินทร์
ตำแหน่ง  : พนักงานขับรถ
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3213
e-mail  : chavalit.c@fte.kmutmb.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พื้นที่รับผิดชอบ : อาคาร 44 และ อาคาร 52

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
1.2 ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคประกอบไปด้วย    
      1.2.1 ระบบไฟฟ้า
      1.2.2 ระบบปรับอากาศ
      1.2.3 ระบบโทรศัพท์
      1.2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย
      1.2.5 ระบบสุขาภิบาล
      1.2.6 ระบบลิฟต์

2. ด้านการวางแผน

2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์